Naujienos

VšĮ Alytaus kultūros centras ieško kultūros projektų koordinatoriaus

By 2022 16 lapkričio No Comments

Pareigybės pavadinimas: kultūros projektų koordinatorius

Darbo pobūdis: kultūros projektų koordinatorius yra atsakingas už Alytaus kultūros centro kultūros ir socialinių projektų finansavimo paraiškų rengimo ir įgyvendinimo organizavimą, kūrybinių projektų administravimą ir vykdymą.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, darbas 0,5 etato.

Darbo užmokestis:  vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, pareiginės alga nuo 633,50 Eur iki 669,70 Eur (priklauso nuo darbo stažo) neatskaičius mokesčių, už 0,5 etato.  

Reikalavimai pretendentams:

  1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  2. Ne mažesnė nei vienų metų vadybinio darbo, projektinės veiklos patirtis.

Darbuotojo funkcijos:

  1. rengia Alytaus kultūros centro kultūros projektų paraiškas kompetentingoms institucijoms projektų finansavimui gauti, vykdo ir  administruoja kultūros projektus;
  2. organizuoja kultūros projektų viešinimą bei pristatymą visuomenei;
  3. rengia informacinius pranešimus, straipsnius ir kitus literatūrinius tekstus, pristatančius Alytaus kultūros centro veiklas.
  4. teikia pasiūlymus įstaigos vadovui dėl renginių, kultūrinių projektų, yra atsakingas už jų įgyvendinimą;
  5. organizuoja ar prisideda prie Kultūros centro organizuojamų valstybinės reikšmės renginių, festivalių, projektų, kalendorinių švenčių ir kitų renginių;
  6. tvarko ir saugo Kultūros centro veiklos dokumentus, susijusius su kultūros projektais, vidiniais ir išoriniais renginiais;
  7. organizuoja prekių, paslaugų ar autorinių darbų reikalingų kultūriniams projektams įsigijimą laikantis viešųjų pirkimų ir Alytaus kultūros centro buhalterinės apskaitos tvarkos;
  8. užtikrina, kad visi su veikla susiję dokumentai būtų parengti, įforminti, paskirstyti bei saugomi Kultūros centro nustatyta tvarka ir atitiktų raštvedybos standarto reikalavimus;

Gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu info@alytuskc.lt, telefono numeris pasiteiravimui 8 688 89004