Naujienos

VšĮ Alytaus kultūros centras ieško kūrybinės veiklos vadybininko

By 2022 16 lapkričio No Comments

Pareigybės pavadinimas: kūrybinės veiklos vadybininkas

Darbo pobūdis: kūrybinės veiklos vadybininkas yra atsakingas už Alytaus kultūros centro organizuojamų renginių meninį ir scenografinį išpildymą, kultūrinių edukacijų rengimą ir įgyvendinimą.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, darbas 0,5 etato.

Darbo užmokestis:  vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, pareiginės alga nuo 633,50 Eur iki 669,70 Eur (priklauso nuo darbo stažo) neatskaičius mokesčių, už 0,5 etato.  

Reikalavimai pretendentams:

 1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. Ne mažesnė nei vienų metų kultūrinio darbo patirtis.

Darbuotojo funkcijos:

 1. kuria renginių meninį ir scenografinį išpildymą, yra atsakingas už jų įgyvendinimą;
 2. padeda meno kolektyvų vadovams įgyvendinti kolektyvų programų pristatymus;
 3. ruošia renginių scenarijinius planus, rūpinasi technine dalimi (scenos apipavidalinimas, apšvietimas, įgarsinimas, techninis personalas ir pan.), tvarko dokumentaciją (sutartys, sąmatos, paraiškos ir pan.);
 4. generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese;
 5. inicijuoja ir vykdo edukacijų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už edukacijų kokybę;
 6. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos organizavimo klausimais;
 7.   organizuoja Alytaus kultūros centro veiklos rėmėjų paiešką;
 8.  rūpinasi reklamine medžiaga ir jos sklaida;
 9. užtikrina, kad darbui skirtos patalpos, muzikos instrumentai, koncertinė apranga ar kitas, su renginių įgyvendinimu susijęs, turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas, kartu su meno kolektyvų vadovais rūpinasi kolektyvo rūbų, instrumentų priežiūra bei jų atnaujinimu;
 10. organizuoja ar prisideda prie Kultūros centro organizuojamų valstybinės reikšmės renginių, festivalių, projektų, kalendorinių švenčių ir kitų renginių;
 11. organizuoja prekių, paslaugų ar autorinių darbų reikalingų kultūriniams projektams įsigijimą laikantis viešųjų pirkimų ir kitos Kultūros centro buhalterinės apskaitos tvarkos;
 12. užtikrina, kad visi su veikla susiję dokumentai būtų parengti, įforminti, paskirstyti bei saugomi Kultūros centro nustatyta tvarka ir atitiktų raštvedybos standarto reikalavimus;

Gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu info@alytuskc.lt, telefono numeris pasiteiravimui 8 688 89004